Koncepce činnosti KTV na období 2019 – 2022

Koncepce činnosti KTV

Katedra tělesné výchovy (KTV) je pedagogické pracoviště zaměřené na výuku tělesné výchovy studentů a na organizaci sportovních a pohybových aktivit studentů, zaměstnanců a zájmových skupin.

Základním posláním KTV je umožnit studentům využít širokou škálu forem sportovních a pohybových aktivit od povinně volitelné tělesné výchovy přes zájmovou tělesnou výchovu, tělovýchovné kurzy i organizování sportovních dní, turnajů a soutěží.

Tyto aktivity pomáhají vytvářet trvalý vztah k pohybovým aktivitám a jsou důležité pro všestranný fyzický a psychický rozvoj osobnosti. Přispívají tak k prevenci nemocnosti, k relaxaci a regeneraci, ale také ke zlepšování kondice. V neposlední řadě mají sportovní aktivity funkci socializační.

Po splnění podmínek zápočtu z prezenční TV realizované v průběhu semestru získávají studenti dva kredity. Alternativou splnění podmínek zápočtu z TV je účast na nejméně pětidenním sportovním kurzu KTV, za který studenti také získávají dva kredity.

Nositelem (realizátorem) předmětu tělesná výchova na FF UK je katedra tělesné výchovy (KTV), která je základní součástí FF UK. Již od 90. let KTV funguje na základě dvoustranných smluv o zajištění výuky TV i jako malé „sportovní a tělovýchovné centrum“ pro další subjekty:
– pro studenty FHS a FSV UK
– pro studenty mimo UK (AVU)

Služby KTV (programovou nabídku) využívají i další zájmové skupiny/komunity a veřejnost v rámci služeb UK pro „Externí uživatele“
– absolventi VŠ (zejména UK – Klub Alumni), kteří využívají možnost účasti na kurzech, seminářích a akcích pořádaných KTV, vnímaných jako příležitost pro další vzdělávání
– zaměstnanci FF UK, RUK a jejich rodinní příslušníci
– veřejnost v rámci služeb UK pro „Externí uživatele služeb“

Tým KTV pracuje v tomto složení:

Mgr. Věra Hrazdírová, vedoucí KTV
Mgr. Vratislav Chvátal, zástupce vedoucí KTV
Bc. Zlata Kadrabová, sekretářka KTV

Lektoři na plný úvazek:
PaedDr. Hana Fryšová
Mgr. Věra Hrazdírová
Mgr. Vratislav Chvátal
Mgr. Jan Zachař

Lektoři na poloviční úvazek:
PaedDr. Eva Šeflová
PaedDr. Jan Smrčka
Mgr. Jana Rachnevová
Mgr. Pavel Havránek

V říjnu 2016, kdy se předpokládal úbytek zájmu studentů o TV z důvodu jejího přeřazení mezi volitelné předměty, byl počet pracovníků KTV snížen o dva lektory. Předpoklad se nenaplnil a studentů, kteří si TV zapsali, naopak přibylo.  Semestrální výuku TV, na kterou se v průměru zapíše 1.900 studentů, zajišťují především lektoři KTV. Pouze pro výuku některých specifických sportovních aktivit a kurzů spolupracujeme na základě smluv či dohod o provedení práce s několika externími lektory. Jedná se především o výuku lezení, boulderingu, jógy, zumby, geocachingu a dalších. Studenti také rádi využívají lekce vedené studentkami stipendistkami (jedná se o pár hodin převážně jógy).

Přeskupením a zefektivněním některých administrativních agend jsme od 1. 1. 2021 dosáhli redukce o půl pracovního úvazku na postu sekretářky KTV.

Další vzdělávání a kariérní růst pracovníků KTV

V současnosti pracují na KTV 3 lektoři důchodového věku. Dva z nich spolupracují od 10/2021 na poloviční úvazek. Předpokládám, že jejich úvazek v průběhu 2-3 let převezmou lektoři mladšího věku, kteří byli v roce 2021 přijati rovněž na poloviční úvazek. V následujícím období, (po odchodu dalšího pracovníka KTV do důchodu) tj. do roku 2025, bych ráda omladila kolektiv přijmutím nového pracovníka na hlavní pracovní poměr.

Ve spolupráci se stipendisty a externími lektory plánujeme pokračovat. Výhodou této spolupráce jsou nižší mzdové náklady, variabilita vyučovaných předmětů, případně možnost navýšit/ponížit hodiny dle obsazenosti v jednotlivých semestrech. Nevýhodou je nezbytný administrativní servis, který pro formální zajištění výuky externistů musí zajistit pracovníci KTV.

Aktuálně stipendistky vyučují 12 hodin týdně, v následujícím období bychom chtěli jejich výukovou kapacitu udržet, případně navýšit minimálně o další 2 hodiny.

Pro vzdělávání stávajících pracovníků budeme nadále využívat nabídek FF UK – např. pro jazykové vzdělávání (JazykoFFka) i UK (viz vzdělávací portál UK – jazykové a měkké dovednosti).

Specifické „sportovní“ dovednosti lektoři budou rozvíjet na specializovaných seminářích ve spolupráci s partnerskými katedrami TV UK, na seminářích zajišťovaných ČAUS a dle zájmu a specializace jednotlivých vyučujících na ostatních seminářích s přihlédnutím na omezené finanční možnosti KTV.

Paralelně se pracovníci KTV budou zúčastňovat všech povinných školení (BOZ, školení řidičů, první pomoc atd.).

V současné době jsou placené semináře a dohody o provedení práce financovány z příjmů za výuku studentů FHS UK, FSV UK a AVU Praha. S touto variantou počítáme i do budoucna.

Rozvoj pedagogické činnosti

Prioritami KTV zůstává udržení pestrosti a kvality nabídky sportovních aktivit, a především zájmu studentů o TV. Jedním z cílů KTV je, aby studenti přijali pohyb a péči o tělo jako přirozenou součást života.

Při pedagogické činnosti ve vyučovaných předmětech se budeme zaměřovat na:

  • Zdravotní prevenci a kompenzaci – prevenci různých zdravotních oslabení a kompenzaci sedavého studentského života
  • Zdatnost – posilování a všestranné zatěžování organismu, zlepšení kondice
  • Sportovní přípravu – výuku základních sportovních dovedností, možnost vyzkoušet a naučit se pohybové aktivity, se kterými se studenti doposud nesetkali, případně se v nich zlepšovat
  • Všestrannost – seznámení se a ukotvení pohybových dovedností a poznatků s následným využitím v každodenním životě
  • Prožitek a rekreaci – odreagování se od učení zábavnou pohybovou formou, socializace

A/ Přímá pedagogická práce (výuka)

1) Semestrální výuka TV podle rozvrhu v SIS na příslušný semestr akademického roku, předměty probíhají 1x týdně, v některých případech blokovou formou
– bezplatně nabízené hodiny TV (většina)
– nadstandardní hodiny TV s příplatkem od studentů (pouze vybrané aktivity)

2) Kurzovní výuka (sportovní a turistické akce, kurzy a semináře) – zveřejňované na webu ktv.ff.cuni.cz, délka trvání od 1 dne po 14denní kurzy.
– v rámci semestru
– ve zkouškovém období a o prázdninách

Převážně praktický charakter semestrální výuky TV bude doprovázen i odpovídající dotací teoretických informací poskytovaných v průběhu výuky, případně také formou seminářů vedených lektory KTV. Pro lepší orientaci studentů v problematice TV slouží zpracované sylaby pro výuku jednotlivých sportů KTV.

Nabídku sportovních aktivit rozšíříme o nové, pro studenty atraktivní a dostupné sportovní aktivity, např. orientální tance, kurzy sebeobrany, záchranářský kurz – záchrana tonoucích, frisbee, in-line bruslení atd.

Plánuji, že do předmětů zahrneme i zdravý životní styl – rozšířenou pohybovou aktivitu a kontrolu stravování vč. rozboru složení těla (poměr svalové hmoty, vody, kosterní tkáně a tuku).

Pro studenty psychologie a sociologie, kteří mají TV jako povinně volitelný předmět, zachováme i alternativní možnost splnění zápočtu z TV jejich pravidelnou účastí v tréninkovém procesu ve sportovním oddílu/klubu ve srovnatelném rozsahu se semestrální výukou TV.

B/ Nepřímá pedagogická práce

1) na FF UK a ve Sportovním centru UK Hostivař (konzultační hodiny, komunikace se studenty, komunikace s jinými katedrami a odděleními FF UK, přípravy na výuku a kurzy, samostudium atd.)
2) různá administrativní a organizační agenda mimo fakultu – např. na externích sportovištích
3) na jiných fakultách (jednání o spolupráci a součinnosti v oblasti TV)
4) účast na školeních, seminářích, stážích
5) pokusíme se opět o součinnost se studenty na realizaci projektů v rámci grantové aktivity FF UK

Rozvoj tvůrčí činnosti

KTV je neoborová základní součást FF UK a jako taková plní především nadstavbovou funkci. KTV nevypisuje témata seminárních, ročníkových ani bakalářských a diplomových prací a lektoři KTV nejsou jejich konzultanty nebo oponenty.

Vzhledem k situaci, která v době covidové pandemie zasáhla celou populaci se domníváme, že pohyb by měl patřit mezi pravidelné, ideálně každodenní aktivity. Pokud by tomu byla akademická obec nakloněna, případně jakákoliv katedra/ústav, rádi bychom rozšířili povinně volitelnou TV. Ideálně zařadit povinnou TV v 1. ročníku s možností předčasného zápisu nových studentů.

Další možností rozvoje KTV je užší spolupráce s katedrami v rámci zahajování studia nových studentů. Seznamovací kurzy pomáháme organizovat katedře psychologie a sociologie. Podobnou možnost budeme blíže zpracovávat s katedrou pedagogiky – potažmo pedagogickými obory.

V rámci rozvoje tvůrčí činnosti bychom navázali, za podpory děkanátu, spolupráci se studentskými sportovními spolky FF UK, podpořili jejich aktivity trenérskou či materiální pomocí, případně pomohli při zajištění tréninkových prostor.

Zároveň budeme podporovat studenty v jejich vědeckých aktivitách souvisejících s pohybovými aktivitami.

Tým pracovníků KTV FF UK bude i v nadcházejícím období pracovat na kvalitní a pestré nabídce výukových hodin TV, sportovních kurzů a seminářů s cílem motivovat naše studenty k pohybu a zdravému životnímu stylu, a tím přispívat ke kompenzaci jejich převážně pasivního (sedavého) způsobu života i k tomu, aby se vhodnou relaxací dokázali zbavit stresu. Naším záměrem je, aby sport a TV nebyly pro studenty hrozbou, ale potřebou přispívající k harmonickému rozvoji osobnosti studentů FF UK.

Finanční zabezpečení výuky TV

– prostředky alokované v rozpočtu FF UK na příslušný rok
– příjmy KTV za výuku studentů jiných fakult UK a jiných VŠ (FSV, FHS, AVU Praha)
– platby od studentů za účast v „nadstandardních “ hodinách TV (jóga, horolezectví atd.)
– příjmy od účastníků sportovních a TV kurzů pořádaných KTV
– prostředky získané v rámci participace KTV na řešení grantů

Závěr

Tým pracovníků KTV FF UK bude i v nadcházejícím období pracovat s cílem poskytnout studentům (i dalším „konzumentům“) kvalitní a pestrou nabídku výukových hodin TV, sportovních kurzů a seminářů s cílem motivovat studenty k pohybu a přispívat k relaxaci v rámci jejich převážně pasivního (sedavého) denního režimu a zdravému životního stylu, aby sport a TV byly pro studenty nikoliv hrozbou, ale bytostnou potřebou – aktivitami, které v duchu antických tradic a vnímání osobnosti a světa přispívají k harmonickému rozvoji studentů FF UK.

Úvod > O nás > Koncepce činnosti KTV na období 2019 – 2022