Koncepce činnosti KTV

KONCEPCE ČINNOSTI KTV V OBDOBÍ 2016–2019

„Naší snahou a cílem je získat vás pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem vašeho vysokoškolského studia. Během studia si vyberte podle svých zájmů takovou pohybovou aktivitu, která vám bude vyhovovat nejlépe, aby se i po absolvování VŠ stal sport nedílnou a trvalou součástí vašeho zdravého životního stylu. Nabízíme vám širokou škálu sportovního vyžití jak v semestrální výuce, tak i bohatou nabídku sportovních kurzů a akcí. Věříme, že budete s naší nabídkou spokojeni a budete se těšit na všechny naše akce“.

I. ÚVOD

Tělesná výchova je od akademického roku 2016/2017 pro většinu studentů FF UK již jen součástí nabídky volitelných předmětů. Povinně volitelná (ve společném základu) zůstala jen pro studenty psychologie. Za splnění podmínek zápočtu účastí na prezenční TV realizované v průběhu semestru získá student 2 kredity, za splnění podmínek zápočtu účastí na kurzech/akcích KTV v celkovém počtu 14 dnů získá student 3 kredity.

Nositelem (realizátorem) předmětu tělesná výchova je KTV, která je základní součást FF UK.
Jako malé „sportovní centrum“ funguje KTV na základě dvoustranných smluv i pro další subjekty:

 • pro studenty FHS a FSV UK
 • pro studenty mimo UK (aktuálně VŠUP a AVU)
 • pro absolventy VŠ, zejména UK (Klub Alumni UK)
 • pro zaměstnance FF UK, RUK a jejich rodinné příslušníky
 • pro veřejnost v rámci služeb UK pro „Externí uživatele“

 

II. OBLAST PERSONÁLNÍHO ROZVOJE KTV

A/ Stávající stav – tým KTV pracuje v tomto složení:

Vedoucí katedry:
Mgr. Vratislav Chvátal
Zástupce vedoucího KTV:
Mgr. Věra Hrazdírová
Sekretářka a hospodářka KTV:
Markéta Fričová
Lektoři:
PaedDr. Hana FRYŠOVÁ
PaedDr. Eva ŠEFLOVÁ
PaedDr. Jan SMRČKA
Mgr. Kamila ČERNÁ
Mgr. Jan ZACHAŘ

Pro výuku specifických sportovních disciplín spolupracuje KTV s několika externími lektory.

B/ Aktuální úkoly KTV

 1. Udržet zájem studentů o aktivní účast v hodinách TV, na kurzech a seminářích.
 2. Intenzivně propagovat TV jako dobrovolnou, ale pro rozvoj osobnosti a udržení tělesné i duševní kondice nezastupitelnou aktivitu s možností získat náležité kreditové ohodnocení.
 3. Sledovat tendenci zájmu studentů o TV a vytíženost jednotlivých sportovišť.
 4. V případě přetrvávající míry zájmu o TV přijmout zpět 2 pracovníky
 5. Průběžně se zabývat začleněním, organizací a financováním sportu a tělesné výchovy na FF UK
 6. Preventivně hledat potenciální zájemce o práci lektora na KTV a vhodné uchazeče registrovat jako zdroje v personální rezervě.

C/ Další vzdělávání a kariérní růst

KTV sleduje možnosti dalšího vzdělávání svých pracovníků. V mezích limitovaného rozpočtu bude podporovat individuální odborný růst pracovníků KTV formou finanční dotace jejich účasti na školeních, seminářích a kurzech – cizí jazyky, sportovní a TV kurzy atd.

 

III. ROZVOJ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

TV na FF UK je realizována osvědčenými formami a soustavnou pedagogickou činností všech lektorů a externistů KTV:

1. Přímá pedagogická práce (výuka)

A. Semestrální výuka TV
podle rozvrhu na příslušný školní rok (zaměřena především na základy daného sportu (fyzická příprava, technika, herní činnosti, hra)
a) bezplatně nabízené hodiny TV (většina)
b) nadstandardní hodiny TV s příplatkem od studentů (pouze vybrané aktivity)

B. Kurzovní výuka
sportovní a turistické akce, kurzy a semináře
a) v rámci semestru
b) ve zkouškovém období a o prázdninách

2. Nepřímá pedagogická práce
a) na fakultě nebo ve SC UK Hostivař (konzultační hodiny, komunikace se studenty, komunikace s jinými katedrami a odděleními FF UK, přípravy na výuku a kurzy, samostudium atd.)
b) na jiných fakultách (jednání o spolupráci a součinnosti v oblasti TV)
c) jednání a různá administrativní a organizační agenda mimo fakultu
d) na externích sportovištích
e) přednášky, konzultace, samostudium atd. mimo fakultu
f) v domácím prostředí (příprava na výuku a kurzy, samostudium, komunikace se studenty prostřednictvím e-mailů, atd.)
g) účast na školeních, seminářích, stážích
h) realizace projektů v rámci grantové politiky FF UK

Převážně praktický charakter semestrální výuky TV je doprovázen i odpovídající dotací teoretických informací poskytovaných nejenom v průběhu výuky, ale také formou seminářů vedených lektory (ev. externisty) KTV.

Větší pozornost bude věnována zejména kurzům, seminářům a akcím KTV pro studenty FF UK. Účast studentů jiných fakult UK nebo absolventů bude možná pouze v případě, kdy zájem studentů FF UK nedosáhne úrovně nezbytné pro realizaci kurzu.

Nabídku kurzů a seminářů KTV postupně doplníme o další nové, pro studenty atraktivní, sportovní aktivity, např. in-line bruslení, speed badminton, squash, chůze po slackline atd.

KTV FF UK informuje o nabídce tělovýchovných, sportovních a turistických aktivit pro studenty především prostřednictvím internetových stránek KTV FF UK, které jsou integrální součástí fakultních, resp. univerzitních stránek. K propagaci akcí KTV využíváme také sociální sítě, nástěnky a letáky.

Nabídka sportovních aktivit pro studenty je sestavována s akcentem na zájem studentů, místní a časovou dostupnost, ekonomickou náročnost (pro KTV i pro studenty) a personální možnosti (kapacity) pracovníků a externistů KTV.


IV. VĚDECKÁ ČINNOST NA KTV

KTV není oborová součást FF UK a TV není oborový předmět. Lektoři KTV nevypisují témata diplomových prací ani nejsou jejich konzultanty nebo oponenty.
Kromě pedagogického působení lektorů KTV připravujeme k realizaci dílčí průzkumy a šetření, která nám formou zpětné vazby pomohou zjistit zájem studentů o některé preferované sportovní aktivity a kurzy.


V. DALŠÍ ROZVOJ KTV

1. Finanční zabezpečení
Další programový a personální rozvoj KTV je závislý na finančním zajištění
– z prostředků alokovaných v rozpočtu FF UK
– příjmy za výuku studentů jiných fakult UK (FHS, FSV)
– příjmy za výuku studentů jiných škol (VŠUP, AVU v Praze)
– prostředky z grantů, zejména programy vyhlašované MŠMT ČR
– platby za účast v „nadstandardních “ finančně náročných hodinách TV (golf, horolezectví atd.)
– příjmy od účastníků kurzů KTV

2. Komunikace a spolupráce
O zajištění TV a sportu pro studenty FF UK i pro další subjekty komunikuje KTV s vedením FF UK, Akademickým senátem, Studentskou radou, Akreditační komisí atd. Snahou KTV je dosáhnout i rozvoje spolupráce s dalšími katedrami FF UK a také s katedrami a ústavy TV jiných fakult.

Specifickou oblastí je spolupráce KTV
a) s Klubem Alumni UK, který poskytuje informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby členům z řad absolventů UK.
b) se spolkovým prostředím.
Základní platformou této spolupráce je Česká asociace univerzitního sportu – ČAUS – která ve spolupráci s katedrami a ústavy TV na VŠ organizuje např. Sportovní přebory VŠ, České akademické hry, Universiády a další sportovní soutěže.

Několik pracovníků KTV se ve svém volném čase profesně angažuje ve spolkovém sportovním prostředí, odkud čerpá a přenáší novinky a trendy do TV a sportovních aktivit pořádaných KTV:

Vysokoškolský sportovní klub Humanita (možnost sportovního vyžití pro studenty i absolventy)

  • J. Smrčka, předseda VSK Humanita
  • E. Šeflová, předsedkyně oddílu lyžování

Oddíl softbalu Spectrum Praha

  • V. Hrazdírová, trenérka mládeže

Klub českých turistů

  • V. Chvátal, předseda KČT


VI. ZÁVĚR

Tělesná výchova na VŠ představuje spolu se studenty a vyučujícími tělocvikáři dynamický a neustále se vyvíjející systém. Pracovníci KTV se i po navržených změnách ve společném základu vynasnaží nadále motivovat studenty k účasti na tělesné výchově a sportu jako neodmyslitelných součástech zdravého životního stylu. Pestrou nabídkou hodin TV, sportovních kurzů a seminářů budeme přispívat k relaxaci, kompenzaci převážně sedavého režimu a k harmonickému rozvoji osobností studentů FF UK i dalších subjektů, které služeb tělocvikářů z KTV FF UK již tradičně využívají.

Úvod > O nás > Koncepce činnosti KTV