Koncepce činnosti KTV na období 2019 – 2022

Koncepce činnosti KTV

Význam tělesné výchovy pro všestranný rozvoj osobnosti a specifický psychohygienický, kondiční a kompenzační účinek pro studenty se dlouhodobě nemění. Snahou KTV je získat studenty pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem jejich vysokoškolského studia a aby se i po absolvování VŠ stal sport pro studenty nedílnou a trvalou součástí jejich zdravého životního stylu. V ostatních oblastech zajištění TV na FF UK na stávající koncepci navazuje a dále ji rozvíjí.

Tělesná výchova (TV) je od akademického roku 2016/2017 pro většinu studentů FF UK součástí nabídky volitelných předmětů. Jako povinně volitelná (ve společném základu) zůstala TV pouze pro studenty psychologie a od akademického roku 2017/2018 také pro studenty sociologie. Nové začlenění TV do výuky na FF UK ovlivnilo v mnohém systém práce KTV. Prioritami zůstává udržet pestrost a kvalitu nabídky sportovních aktivit a především zájem studentů o TV.

Po splnění podmínek zápočtu z prezenční TV realizované v průběhu semestru získávají studenti dva kredity. Alternativou splnění podmínek zápočtu z TV je účast na min. pětidenním sportovním kurzu KTV, za který získávají studenti taktéž dva kredity.

Nositelem (realizátorem) předmětu tělesná výchova na FF UK je katedra tělesné výchovy (KTV), která je základní součást FF UK. Již od 90. let funguje KTV na základě dvoustranných smluv také jako malé „sportovní a tělovýchovné centrum“ i pro další subjekty:
– pro studenty FHS a FSV UK – na základě smlouvy o zajištění TV
– pro studenty mimo UK (AVU) – na základě smlouvy

Služby KTV (programovou nabídku) využívají i další zájmové skupiny/komunity a veřejnost v rámci služeb UK pro „Externí uživatele“
– absolventi VŠ (zejména UK – Klub Alumni), kteří využívají možnost účasti na kurzech, seminářích a akcích pořádaných KTV, vnímaných jako příležitost pro další vzdělávání
– zaměstnanci FF UK, RUK a jejich rodinní příslušníci
– veřejnost v rámci služeb UK pro „Externí uživatele služeb“

Tým KTV pracuje v tomto složení:

Mgr. Vratislav Chvátal, vedoucí KTV
Mgr. Věra Hrazdírová, zástupce vedoucího KTV
Bc. Zlata Kadrabová, sekretářka KTV

Lektoři:
PaedDr. Hana Fryšová
Mgr. Věra Hrazdírová
Mgr. Vratislav Chvátal
PaedDr. Jan Smrčka
PaedDr. Eva Šeflová
Mgr. Jan Zachař

Pro zajištění výuky specifických sportovních disciplín (např. horolezectví, jóga, zumba, šerm) bude KTV dále spolupracovat s externími lektory. Výběr konkrétních lektorů je prováděn podle potřeby v konkrétním semestru. Dohody o provedení práce jsou financovány z příjmů za výuku studentů FHS UK, FSV UK a AVU Praha. Tendencí pro další období je snížit počet externistů a nákladů na jejich činnost.

Další personální rozvoj

2021    vypsání VŘ a nástup lektora KTV na celý úvazek, aby tým KTV byl stabilizován na počtu 7 lektorů + sekretářka
2022    změna na postu vedoucího KTV
2023    odchod 1 pracovníka do důchodu, přijetí nového
2024    odchod 1 pracovníka do důchodu, přijetí nového

Další vzdělávání a kariérní růst pracovníků KTV

KTV bude nadále sledovat možnosti dalšího vzdělávání pracovníků (lektorů) KTV a to jak využíváním nabídek pro zaměstnance FF UK, tak podle zájmu a specializace stávajících lektorů s cílem zajistit jim v mezích limitovaného rozpočtu odborný růst formou finanční dotace jejich účasti na školeních, seminářích a kurzech – cizí jazyky, sportovní a TV kurzy atd. Paralelně se budou pracovníci KTV zúčastňovat všech povinných školení (BOZ, školení řidičů, 1. pomoc).

V rámci podpory internacionalizace na FF UK připraví KTV výjezd 1 – 2 pracovníků do zahraničí na „Staff Training Week“ v rámci programu Erasmus+

V rámci kariérního růstu se 1 – 2 pracovníci KTV zapojí do doktorandského studia.

Rozvoj pedagogické činnosti

A/ Přímá pedagogická práce (výuka)

1) Semestrální výuka TV podle rozvrhu na příslušný akademický rok zaměřena především na základy daného sportu (fyzická příprava, technika, herní činnosti, hra)
– bezplatně nabízené hodiny TV (většina)
– nadstandardní hodiny TV s příplatkem od studentů (pouze vybrané aktivity)

2) Kurzovní výuka (sportovní a turistické akce, kurzy a semináře)
– v rámci semestru
– ve zkouškovém období a o prázdninách

Převážně praktický charakter semestrální výuky TV bude doprovázen i odpovídající dotací teoretických informací poskytovaných nejenom v průběhu výuky, ale také formou seminářů vedených lektory (ev. externisty) KTV. Pro lepší orientaci studentů v problematice TV zpracujeme sylaby pro výuku jednotlivých sportů na KTV a uveřejníme je na webu KTV.

Pozornost věnujeme nabídce kurzů, seminářů a akcí KTV určených především pro studenty a zaměstnance FF UK. Účast studentů jiných fakult UK nebo absolventů bude možná pouze v případě, kdy zájem studentů FF UK nedosáhne úrovně nezbytné pro realizaci kurzu.

Zaměříme se na propagaci možnosti splnění podmínek zápočtu z TV účastí na sportovních kurzech/seminářích KTV.

Pro studenty psychologie a sociologie, kteří mají TV jako povinně volitelný předmět, zachováme i alternativní možnost splnění zápočtu z TV jejich pravidelnou účastí v tréninkovém procesu ve sportovním oddílu/klubu ve srovnatelném rozsahu se semestrální výukou TV.

Nabídku sportovních aktivit rozšíříme o nové, pro studenty atraktivní, sportovní aktivity, např. speed badminton, in-line bruslení, squash, chůze po slackline atd.

B/ Nepřímá pedagogická práce

1) na FF UK a ve Sportovním centru UK Hostivař (konzultační hodiny, komunikace se studenty, komunikace s jinými katedrami a odděleními FF UK, přípravy na výuku a kurzy, samostudium atd.)
2) různá administrativní a organizační agenda mimo fakultu – např. na externích sportovištích
3) na jiných fakultách (jednání o spolupráci a součinnosti v oblasti TV)
4) účast na školeních, seminářích, stážích (např. „Staff Training Week“ v rámci Erasmus+)
5) podíl KTV na realizaci projektů v rámci grantové aktivity FF UK (viz již započatá spolupráce s katedrou sociologie FF UK a dalšími katedrami uvedená ve Zprávě o plnění koncepce činnosti KTV v období 2016-2019)

Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti

KTV je neoborová (servisní) základní součást FF UK a jako taková plní především servisní (nadstavbovou) funkci. KTV nevypisuje témata seminárních, ročníkových ani bakalářských a diplomových prací a lektoři KTV nejsou jejich konzultanty nebo oponenty. Přesto mohou být v činnosti KTV (paralelně s výukou) uplatněny některé činnosti a postupy, limitně související s vědeckou činnosti – viz spolupráce KTV s katedrou sociologie uvedená ve Zprávě o plnění koncepce 2016-2019. Jedná se např. o tyto možnosti:

1) Dílčí průzkumy a šetření, které by pomáhaly aktualizovat zaměření nabídky TV a sportu v souladu s trendy a zájmy studentů.

2) Editace sylabů pro výuku TV a kurzy pořádané KTV vč. bibliografie ke sportovním aktivitám realizovaným v rámci výuky TV na KTV FF UK Praha (ve vazbě na anotaci předmětu TV a jednotlivých aktivit)

3) Publikační činnost pracovníků KTV (aktuálně na minimální úrovni) Navržené okruhy a témata mohou přispět k motivaci lektorů KTV o další akademický růst. Některá témata související s TV a sportem by bylo možné realizovat formou ročníkových nebo diplomových prací v rámci FF UK nebo ve spolupráci s FTVS UK Praha.

Finanční zabezpečení výuky TV

– prostředky alokované v rozpočtu FF UK na příslušný rok
– příjmy KTV za výuku studentů jiných fakult UK a jiných VŠ (FSV, FHS, AVU Praha)
– platby od studentů za účast v „nadstandardních “ hodinách TV (jóga, horolezectví atd.)
– příjmy od účastníků sportovních a TV kurzů pořádaných KTV
– prostředky získané v rámci participace KTV na řešení grantů

Závěr

Tým pracovníků KTV FF UK bude i v nadcházejícím období pracovat s cílem poskytnout studentům (i dalším „konzumentům“) kvalitní a pestrou nabídku výukových hodin TV, sportovních kurzů a seminářů s cílem motivovat studenty k pohybu a přispívat k relaxaci v rámci jejich převážně pasivního (sedavého) denního režimu a zdravému životního stylu, aby sport a TV byly pro studenty nikoliv hrozbou, ale bytostnou potřebou – aktivitami, které v duchu antických tradic a vnímání osobnosti a světa přispívají k harmonickému rozvoji studentů FF UK.

Úvod > O nás > Koncepce činnosti KTV na období 2019 – 2022