Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu

chvalime

Organizace tělesné výchovy a podmínky zápočtu

Tělesná výchova a sport jsou na FF UK realizovány těmito organizačními formami:

I. Prezenční tělesná výchova

Realizuje se v pravidelných výukových jednotkách 1 x týdně podle semestrálního rozvrhu. Obsahově se člení na 4 celky:

  • zdravotní cvičení
  • kondiční cvičení
  • individuální sporty
  • kolektivní sporty.

Vypsané specializace jsou konkretizovány v rozvrhu. Je možné zvolit si i více specializací podle vlastního zájmu a časových možností a zapsat se elektronicky v určené době na ktv.ff.cuni.cz – rozvrh a zápis specializací.

Elektronická volba specializace TV na webové stránce KTV (rezervace místa) je povinná a předchází zápisu předmětu do IS dle studijního oboru na příslušné fakultě.
Důvod:
 kapacita specializací TV je limitována kapacitou tělovýchovného zařízení a organizačními možnostmi výuky dané specializace.

Specifickou formou prezenční TV na FF UK je možnost účasti na trénincích vybraných sportovních oddílů Vysokoškolského sportovního klubu Humanita. Tato forma TV umožňuje studentům věnovat se při studiu výkonnostnímu sportu a zúčastňovat se pravidelných VŠ sportovních soutěží. Podmínkou je členství ve VSK Humanita. Plnění zápočtu z TV je možné jen u specializací uvedených na webu KTV.

II. Kurzy a jednorázové sportovní akce

Tato forma je alternativou prezenční TV. Za absolvování sportovně-turistických kurzů/akcí KTV v celkovém součtu 14 dnů lze splnit podmínky udělení zápočtu. KTV zveřejňuje na svých webových stránkách každý semestr přehled těchto akcí s uvedením jejich délky, charakteristiky obsahu a podmínek účasti.

PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

Ad I. Pravidelná účast ve vybrané hodině TV. Tolerance: max. 3 absence za semestr. Nahrazení hodiny je možné po domluvě s vyučujícím.

Ad II. Účast na sportovních akcích a kurzech vypsaných KTV v celkovém započitatelném rozsahu 14 dní.

POZNÁMKY:

  1. Nabídka TV a sportu je určena studentům všech ročníků FF, FSV, FHS, VŠUP a AVU.
  2. Za splnění podmínek zápočtu účastí na prezenční TV získá student 2 kredity, za splnění podmínek zápočtu účastí na kurzech/akcích KTV v celkovém počtu 14 dnů získá 3 kredity.
  3. Studenti FF UK – vítězové akademického mistrovství ČR si mohou požádat přes KTV o účelové stipendium ve výši cestovních výloh, spojených s touto účastí. K žádosti je nutno doložit kopii diplomu či výsledkové listiny a odpovídající účetní doklady.