Koncepce činnosti KTV

KONCEPCE ČINNOSTI  KTV  PRO FUNKČNÍ  OBDOBÍ 2016 – 2019

„Naší snahou a cílem je získat vás pro tělesný pohyb a sport tak, aby se stal funkčním a příjemným doplňkem vašeho vysokoškolského studia. Během studia si vyberte podle svých zájmů takovou pohybovou aktivitu, která vám bude vyhovovat nejlépe, aby se i po absolvování VŠ stal sport nedílnou a trvalou součástí vašeho zdravého životního stylu. Nabízíme vám širokou škálu sportovního vyžití jak v semestrální výuce, tak i bohatou nabídku sportovních kurzů a akcí. Věříme, že budete s naší nabídkou spokojeni a budete se těšit na všechny naše akce“.

 1. Úvod

Koncepce výuky tělesné výchovy na FF UK navazuje na předchozí etapu uplatňovanou do roku 2016. V teoretické části charakterizující význam tělesné výchovy pro všestranný rozvoj osobnosti a specifický psychohygienický a kondiční kompenzační účinek pro studenty se s touto koncepcí ztotožňuje. V ostatních oblastech zajištění tělesné výchovy na FF UK na stávající koncepci navazuje a dále ji rozvíjí. Reflektuje přitom skutečnost, že TV je od školního roku 2016/2017 již jen součástí nabídky volitelných předmětů a bude nabízena studentům všech ročníků jako dobrovolná aktivita realizovaná týmem pracovníků KTV. Za splnění podmínek zápočtu účastí na prezenční TV realizované v průběhu semestru získá student 2 kredity, za splnění podmínek zápočtu účastí na kurzech/akcích KTV v celkovém počtu 14 dnů získá student 3 kredity.

Nositelem (realizátorem) předmětu tělesná výchova je KTV.

KTV je základní součást FF UK, ale již krátce po revoluci od 90. let funguje zároveň jako malé „sportovní a tělovýchovné centrum“ pro různé subjekty:

 • pro studenty FF UK
 • pro studenty FHS a FSV UK – na základě smlouvy o zajištění TV
 • pro studenty mimo UK (např. VŠUP a AVU) – na základě smlouvy o spolupráci při zajištění TV
 • pro absolventy VŠ, zejména UK (Klub Alumni UK)
 • pro zaměstnance FF UK, RUK a jejich rodinné příslušníky
 • pro veřejnost (kurzy, semináře a akce pořádané v rámci „dalšího vzdělávání“)
 1. Oblast personálního rozvoje

A/ Stávající stav – tým KTV pracuje až do 30. 9. 2016 v tomto složení:

 1. Vedoucí katedry: Martin HRUBÝ
 2. Zástupce vedoucího KTV: Zdena HRAZDÍROVÁ
 3. Sekretářka a hospodářka KTV: Markéta Fričová
 4. Lektoři:

Mgr. Kamila ČERNÁ

PaedDr. Hana FRYŠOVÁ

Mgr. Věra HRAZDÍROVÁ

Mgr. Vratislav CHVÁTAL

PaedDr. Jan SMRČKA

PaedDr. Eva ŠEFLOVÁ

 1. Externí lektoři

Aktuálně 7 specialistů pro výuku různých sportovních disciplín. Výběr je prováděn podle potřeby v konkrétním semestru.

Z plánované obměny pracovníků KTV v období 2013 – 2016 (odchod tří pracovníků v důchodovém věku a jejich náhrada třemi novými pracovníky) byl realizován pouze odchod jednoho pracovníka. Přijetí dvou nových pracovníků za stávajícího vedoucího KTV M. Hrubého a jeho zástupkyni Z. Hrazdírovou bylo rozhodnutím vedení FF UK zastaveno s odvoláním na probíhající reformu společného základu a předpokládané změny v postavení TV ve výuce na FF UK.

Pokud se od ZS 2016/2017 nepotvrdí domněnka, že změnou institucionálního zakotvení tělesné výchovy ve výuce na FF UK z povinně volitelné účasti na dobrovolnou dojde k poklesu zájmu o TV, může naopak vzniknout přetlak zájmu o některé hodiny TV a také problém s personálním zajištěním výuky TV.

B/ Úkoly související s převedením TV mezi volitelné předměty

 1. Udržet zájem studentů o aktivní účast v hodinách TV, na kurzech a seminářích
 2. Intenzivně propagovat TV jako dobrovolnou, ale pro rozvoj osobnosti a udržení tělesné i duševní kondice nezastupitelnou aktivitu s možností získat náležité kreditové ohodnocení.
 3. Sledovat tendenci zájmu studentů o TV a vytíženost jednotlivých sportovišť.
 4. V případě přetrvávající míry zájmu o TV přijmout zpět 2 nové pracovníky KTV a obnovit původní počet pracovníků KTV (s ohledem na měsíční příjem lektora ve mzdové třídě L1. to nebude snadný úkol)
 5. Průběžně se zabývat začleněním, organizací a financováním sportu a tělesné výchovy na FF UK
 6. Preventivně hledat potenciální zájemce o práci lektora na KTV a vhodné uchazeče registrovat jako zdroje v personální rezervě.

C/ Další vzdělávání a kariérní růst

KTV bude více než dříve sledovat a ucházet se o možnosti dalšího vzdělávání pracovníků (lektorů) KTV a to především využíváním nabídek pro zaměstnance FF UK.

V mezích limitovaného rozpočtu bude KTV podporovat také individuální odborný růst pracovníků KTV formou finanční dotace jejich účasti na školeních, seminářích a kurzech (cizí jazyky, sportovní a TV kurzy.

Paralelně se budou pracovníci zúčastňovat všech povinných školení (BOZ, školení řidičů, 1. pomoc).

III. Rozvoj pedagogické činnosti

Také v následujícím období bude TV na FF realizována osvědčenými formami a soustavnou pedagogickou činností všech lektorů a externistů KTV:

 1. Přímá pedagogická práce (výuka)

A.Semestrální = semestrální výuka TV podle rozvrhu na příslušný školní rok (zaměřena především na základy daného sportu (fyzická příprava, technika, herní činnosti, hra)

 1. bezplatně nabízené hodiny TV (většina)
 2. nadstandardní hodiny TV s příplatkem od studentů (pouze vybrané aktivity)

B. Kurzovní (sportovní a turistické akce, kurzy a semináře)

 1. v rámci semestru
 2. ve zkouškovém období a o prázdninách
 1. Nepřímá pedagogická práce
 • na fakultě nebo ve SC UK Hostivař (konzultační hodiny, komunikace se studenty, komunikace s jinými katedrami a odděleními FF UK, přípravy na výuku a kurzy, samostudium atd.)
 • na jiných fakultách (jednání o spolupráci a součinnosti v oblasti TV)
 • jednání a různá administrativní a organizační agenda mimo fakultu
 • na externích sportovištích
 • přednášky, konzultace, samostudium atd. mimo fakultu
 • v domácím prostředí (příprava na výuku a kurzy, samostudium, komunikace se studenty prostřednictvím e-mailů, atd.)
 • účast na školeních, seminářích, stážích
 • realizace projektů v rámci grantové politiky FF UK

Převážně praktický charakter semestrální výuky TV bude doprovázen i odpovídající dotací teoretických informací poskytovaných nejenom v průběhu výuky, ale také formou seminářů vedených lektory (ev. externisty) KTV. Zajímavým výstupem s potenciálem pro další rozvoj jsou nadstavbové konzultace Mgr. Kamily Černé (lektorka terapeutické jógy, konzultant ayurvédy) se studenty, kteří absolvovali semestrální výuku jógy.

Výrazně větší pozornost bude věnována zejména kurzům, seminářům a akcím KTV pro studenty FF UK. Účast studentů jiných fakult UK nebo absolventů bude možná pouze v případě, kdy zájem studentů FF UK nedosáhne úrovně nezbytné pro realizaci kurzu.

Nabídku kurzů a seminářů KTV postupně doplníme o další nové, pro studenty atraktivní, sportovní aktivity, např. in-line bruslení, speed badminton, squash, chůze po slackline atd.

KTV FF UK informuje o nabídce tělovýchovných, sportovních a turistických aktivit pro studenty především prostřednictvím internetových stránek KTV FF UK, které jsou integrální součástí fakultních, resp. univerzitních stránek. K propagaci akcí KTV využíváme také sociální sítě, nástěnky a letáky.

Prezentace hodin TV (nabídky sportů na semestr) a taktéž nabídka kurzů KTV na katedrálním webu umožňuje zároveň on-line rezervaci místa v konkrétní výukové hodině tělesné výchovy nebo na vypsaném sportovním kurzu. Tato již 15 let praktikovaná moderní a komfortní varianta rezervací a přihlášek na akce KTV je studenty velmi dobře hodnocena.

Potenciálem do budoucna je propojení katedrálního „rezervačního systému“ s fakultním Studijním informačním systémem – např. i s možností bezhotovostní platby za kurzy na principu e-shopu.

 1. Některé úkoly v oblasti přímé pedagogické práce:
 1. Sestavit aktualizovanou nabídku sportovních aktivit pro semestrální rozvrh od ZS 2016/2017 s akcentem na:
  • zájem studentů
  • místní a časovou dostupnost
  • ekonomickou náročnost (pro KTV i pro studenty)
  • personální možnosti (kapacity) pracovníků a externistů KTV
 2. Stanovit maximální a minimální počet studentů pro otevření hodiny TV.
 3. Určit poměr standardních hodin TV k „nadstandardním“ hodinám TV s příplatkem studentů.
 4. Vypracovat sylaby pro jednotlivé předměty vyučované v rámci TV a umístit je na web KTV.
 5. Aktualizovat podmínky pro účast v hodinách TV a podmínky pro udělení zápočtu.
 6. Sjednotit podmínky pro realizaci „nadstandardních“ hodin TV a odměňování externích pedagogů (lektorů)
 7. Pokusit se snížit vytížení externích lektorů.
 8. Aktualizovat sylaby pro všechny kurzy KTV, stanovit podmínky účasti studentů na kurzech a minimální počet řádných studentů pro realizaci kurzu.
 9. Aktualizovat podmínky pro získání „Osvědčení o absolvování kurzu KTV“
 1. Návrh organizace TV od školního roku 2016/2017:

Kvalitativní změna zakotvení TV ve studijním plánu FF UK reprezentovaná přechodem z povinně volitelné úrovně na dobrovolnou – za současného zvýšení počtu kreditů za absolvování TV v jednom semestru na 2-3 kredity – může způsobit následující reakci studentů:

a) snížení zájmu studentů o TV a následné snížení počtu kmenových pracovníků KTV FF UK.

Tato skutečnost by znamenala nutné změny v rozsahu placených pronájmů tělovýchovných a sportovních zařízení v centru nebo poblíž centra Prahy. Sportovní centrum UK v Hostivaři (SCUK) totiž svojí polohou a vybaveností nesplňuje standardní nároky na vybavení kampusu, jak je tomu v zahraničí. Největším nedostatkem je excentrická poloha a značné časové ztráty pro studenty v případě dojíždění na hodiny TV.

b) zvýšení zájmu studentů o TV

Kromě argumentu v bodě a) by si zvýšený zájem o TV vynutil operativní personální zabezpečení TV a to minimálně urychleným angažováním externích spolupracovníků KTV

IV. Vědecká činnost na KTV

Tělesná výchova není oborový předmět. Lektoři KTV nevypisují témata diplomových prací ani nejsou jejich konzultanty nebo oponenty. Přesto mohou být vedle pedagogického působení lektorů KTV uplatněny některé činnosti a postupy, limitně související s vědeckou činnosti – např.:

 1. Dílčí průzkumy a šetření, které by zpětně pomáhaly aktualizovat zaměření nabídky TV a sportu v souladu s trendy a zájmy studentů – např.:
 • TV a sport v denním režimu studující mládeže
 • Pohybové aktivity preferované nastupujícími studenty VŠ
 • Pohybové aktivity preferované studenty v průběhu studia
 • Pohybové aktivity preferované absolventy VŠ
 • TV a sport jako sociální prostředí pro komunikaci a výběr partnera
 • Názory studentů na rozsah a úroveň organizace a metodiky výuky TV na FF UK
 • Tělesná výchova na VŠ – ano či ne?
 • Názory studentů na Rektorský sportovní den UK
 • Motivace studentů k účasti na TV, sportovních a turistických aktivitách
 • Důvody nezájmu o sport a TV na VŠ
 • Osobnostní a profesní charakteristika studentů zapojených do intenzivnějších forem TV (tréninky, výkonnostní sport atd.)
 • TV na VŠ jako součást zdravého životního stylu
 • Vliv TV a sportu na konzumaci alkoholu studenty VŠ
 • Vliv TV a sportu na kouření studentů na VŠ
 1. Editace sylabů pro kurzy pořádané KTV
 1. Publikační činnost pracovníků KTV
 1. Bibliografie ke sportovním aktivitám realizovaným v rámci výuky TV na KTV FF UK (ve vazbě na anotaci předmětu TV a jednotlivých aktivit)

Navržená témata mohou přispět k motivaci lektorů KTV o další akademický růst. Některá témata související s TV a sportem by bylo možné realizovat formou ročníkových nebo diplomových prací ve spolupráci s FTVS UK.

V. Další rozvoj KTV

 1. Finanční zabezpečení výuky TV

– z prostředků alokovaných v rozpočtu FF UK

– platby za účast v „nadstandardních “ finančně náročných hodinách TV (golf, horolezectví atd.)

– příjmy za výuku studentů jiných fakult UK (FHS, FSv)

– příjmy za výuku studentů jiných škol (VŠUP, AVU v Praze)

– příjmy od účastníků kurzů KTV

– prostředky z grantů, zejména programy vyhlašované MŠMT ČR

Poznámka k financím:

V případě zvýšené potřeby pronájmů sportovišť pro výuku TV v centru Prahy bude KTV jednat s vedením fakulty o navýšení rozpočtu KTV.

 1. Zázemí KTV a materiálové zajištění výuky TV na FF UK
 • dostatečné a vyhovující prostory KTV ve Sportovním centru UK Hostivař (kanceláře, šatna, sklad)
 • sportovní centrum UK (SCUK)
 • v minulosti místnost č. 132 na FF UK – od září změna sídla: Jindřišská 27, Praha 1, 4. patro
 • sportoviště pronajímaná v centru Prahy
 • materiální zajištění činnosti KTV sportovním inventářem (průběžně, s ohledem na rozsah a strukturu zajišťovaných sportovních aktivit)
 1. Spolupráce a komunikace
 1. 1. O podpoře sportu v ČR a TV na VŠ bude ved. KTV FF UK (zpracovatel koncepce) průběžně jednat z titulu člena Národní rady pro sport (poradní orgán ministryně školství). Zrůzných statistik a průzkumů vyplývá, že:
 • česká mládež je dnes nejvíce obézní ze všech zemí EU
 • pohybově zcela neaktivních Čechů je téměř dvakrát víc, než je průměr EU
 • alespoň 1 hodinu pohybové aktivity denně má pouze 20% dívek a 25% chlapců
 • více než 50% dětí tráví v pracovní dny 2 a více hodin denně u TV
 • 70% dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače
 • v 15 letech tráví u počítače 6 a více hodin denně 33% chlapců a 16% dívek
 • nedostatek pohybu pozitivně koreluje s výskytem obezity a nadváhy dětí
 • u dětí, které u PC a TV tráví víc než 2 hodiny denně, se projevuje časté vadné držení těla, bolesti hlavy a páteře, nadváha a obezita
 1. 2. Komunikace v rámci UK

O zajištění optimálního rozsahu a kvality nabídky TV a sportu pro studenty FF UK i další subjekty bude KTV průběžně komunikovat se všemi dotčenými subjekty:

 • konzultace s vedením FF UK, Akademickým senátem, Studentskou radou, Akreditační komisí atd.
 • účast na poradách vedoucích základních součástí FF UK
 • spolupráce s katedrami a ústavy TV jiných fakult
 1. 3. Spolupráce KTV s vybranými katedrami FF UK (katedra pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie, andragogiky…) za účelem posouzení možnosti obohatit obsahu některých kurzů/seminářů pro oborové studenty o témata související se zdravým životním stylem, tělesnou a duševní kondicí, relaxací a péčí o tělo…
 1. 4. spolupráce s Klubem Alumni UK

Klub poskytuje informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby členům z řad absolventů UK a napomáhá sounáležitosti absolventů s UK.

 1. 5. Spolupráce KTV se spolkovým prostředím

Základní platformou této spolupráce je Česká asociace univerzitního sportu – ČAUS – která ve spolupráci s katedrami a ústavy TV na VŠ organizuje např. Sportovní přebory VŠ, České akademické hry, Universiády a další sportovní soutěže.

Několik pracovníků KTV se ve svém volném čase profesně angažuje ve spolkovém sportovním prostředí, odkud čerpá a přenáší novinky a trendy do TV a sportovních aktivit pořádaných KTV:

 • Vysokoškolský sportovní klub Humanita – možnost sportovního vyžití pro studenty i absolventy – J. Smrčka, předseda VSK Humanita, E. Šeflová, předsedkyně oddílu lyžování
 • Oddíl softbalu Spectrum Praha – V. Hrazdírová, trenérka mládeže
 • Klub českých turistů –  V.Chvátal, předseda KČT

VI. Závěr

Tělesná výchova na VŠ představuje spolu se studenty a vyučujícími tělocvikáři dynamický a neustále se vyvíjející systém. Pracovníci KTV se i po navržených změnách ve společném základu vynasnaží nadále motivovat studenty k účasti na tělesné výchově a sportu jako neodmyslitelným součástem zdravého životního stylu. Pestrou nabídkou hodin TV, sportovních kurzů a seminářů budeme přispívat k relaxaci, kompenzaci převážně pasivního (sedavého) denního režimu a k harmonickému rozvoji osobností studentů FF UK i dalších subjektů, které služeb tělocvikářů z KTV FF UK již tradičně využívají.

Slideshow